‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Kuidas toimub hindamine Loova tuleviku koolis?

Kõik täiskasvanud, kes on koolis käinud, teavad, kuidas hindamine koolis toimub. Üldjuhul me arvame nii. Tänapäeval vanaaja tõekspidamised õnneks või kahjuks ei kehti. 

Loova tuleviku koolis lähtuvad hindamispõhimõtted meie väärtustest

 • hinnatakse seda, mida on õpetatud,
 • hindamine toetab õppimist,
 • hindamise aluseks on õpilasele püstitatud õpieesmärk/õpitulemus,
 • õpitulemus kirjeldab, kas ja mil määral on õppimine toimunud.

Õppeprotsessi jooksul toimub kujundav hindamine ehk õpilast toetav hindamine. Kujundav hindamine on õppeprotsessi kohta info kogumine.

 • Aluseks võetakse – kus õppija hetkel oma teadmistega asub
 • seatakse eesmärk – kuhu õppija tahaks/peaks jõudma
 • lepitakse kokku teekond – kuidas eesmärk saavutada 

Õpetaja võib kasutada sellisel hindamisel sõnalist hinnangut, hinnangumärki või hinnangumärkide juurde kuuluvaid lauseid ilma märkideta. 

Hinnangumärgid

Hinnangumärk annab õpilasele võimaluse analüüsida oma panust õppimisse. 

Mis on õpitulemus? Hindamise aluseks võetakse õpitulemus, mida soovitakse omandada, nt loodusõpetuses 6. klassis võib see olla – selgitad soode tähtsust ja kaitse vajadust või 3. klassi eesti keele tunnis – kirjutad kirja sõbrale (vähemalt 8 lauset).  Toodud näited olid tulemusepõhised.

Selleks, et hindamine oleks objektiivne, selge ja õppimist kujundav, peavad hindamiskriteeriumid vastama teatud tunnustele. Näiteks

Õpilane – Mida ma pean täpselt tegema, et saavutada soovitud tase?

Õpetaja – Mida ma pean nägema/kuulma/lugema, et teatud hinnet saada? Kas õpilane saab täpselt aru, kuidas ja mida ta peab tegema, et teatud hinnet saada?

Tagasisidet saab anda ka õppimisprotsessile. Siin saab edukalt kasutada eelpool tutvustatud hinnangumärke. 

Arengukeskset meelsust toetav tagasiside

Kui õpilased hakkavad seadma omale õpieesmärke, aitab neid seejuures arengule suunatud keelekasutus, mis motiveerib neid olema järjekindel, pidama vastu ja keskenduma õppimise protsessile. Selleks annab õpetaja järgmist tagasisidet

 • See on loomulik, et õppides teeme vigu. See, milliseid vigu sa õppides teed, aitab mul mõista, kuidas ma sind kõige paremini toetada saan.
 • Ma imetlen su järjekindlust ja hindan su töökust. Ma usun, et tuleb ka tulemus.
 • Lihtsalt proovi – vigu saab alati parandada; vaja on lihtsalt välja selgitada, kus probleem tekib.
 • Milline osa sinu jaoks raske oli? Vaatame need kohad üle!
 • Tuleta korraks meelde, kui raske see sulle tundus, kui sa tööd alustasid. Vaata, kui suuri edusamme sa oled teinud!
 • Kuidas sa järgmine kord kavatsed toimida, kui selline ülesanne ette tuleb?
 • Milliseid valikuid sa tegid, mis sinu hinnangul aitasid edu saavutada?

Kokkuvõttev hindamine

Kaks korda aastas saavad õpilased paberkandjal tunnistused kokkuvõtva hinnanguga. Alates 6. klassist on kokkuvõtva hinnangu juures ka hinne. Meie kool kasutab neljapallisüsteemi, millest kolm on positiivsed.

HinneHinde tase
5Tulemus ületab õppekava õpitulemust
4Tulemus vastab õppekava õpitulemusele
3Tulemus ei vasta osaliselt õpitulemusele, kuid võimaldab edasi õppides hakkama saada
2Tulemus ei võimalda oluliste raskusteta hakkama saada (õppimist tuleb korrata)
Hinde tase

Loovuse ja õpioskuse tagasisidestamine

Loovus ei ole mitte ainult üks põhiprotsesse õppimises, loovuses ilmneb ka probleemi lahenduse mehhanism. (Guilford 1967). 

Et lahendada probleemi, peab olema loov. See väljendub õpitud teadmiste kasutamises igapäevaelu probleemide lahendamisel.

Loovust tagasisidestame vähemalt 1 kord õppeaasta jooksul. Erinevates vanuseastmetes saame keskenduda erinevatele loovuse komponentide tagasisidestamisele. Nendeks on 

 • probleemitundlikkus
 • mõtlemise paindlikkus – kui on erinevad mõtted
 • mõtlemise voolavus – kui on palju mõtteid
 • mõtlemise originaalsus – kui on omapärased mõtted
 • sobiva idee valiku oskus ja põhjendamine
 • võime ja oskus ideed ellu viia
 • mängulisus

Tagasidestamise näiteid 

 • Märkad enda elus ja ümbruses probleeme ja oskad neid sõnastada. Leiad ümbritsevast ideid
 • Leiad erinevaid ideid probleemide lahendamisel
 • Sul on mõned väga omapärased (originaalsed) mõtted
 • Oled helde ideede jagamisel
 • Oskad valida oma ideedest sobiva ja seda selgitada
 • Teed oma ideede põhjal asjad valmis
 • Julged mõtetega mängida jne

Loova tuleviku koolis anname tagasisidet õpioskustele. See võtab kokku nii käitumise ja hoolsuse koolis kui ka õpioskuse, mille komponendid on

 • õpitavale häälestumine, 
 • õpitava vastuvõtmine, 
 • õpitava kinnistamine, 
 • õpitava kasutamine, 
 • tunnis töötamine, 
 • suhtetarkus, 
 • kokkulepetest ja tähtaegadest kinnipidamine, 
 • ettevõtlikkus ja iseseisvus.

Kõik aineõpetajad annavad kokkuvõtvalt tagasisidet õpioskustele oma aine tagasisides. Klassijuhataja kirjutab kokkuvõtte tunnistusele.

Hindamine on kompleksne tegevus, mis toetab õpilase arengut ning on oluline positiivse hoiaku kujunemisel õppimisse ja õppetöösse, so sisemise õpimotivatsiooni tekkimisel ja arenemisel.

Allpool on näha skeem, kuhu kantud meie kooli hindamistegevused