Meie inimesed

Margus Tõnissaar
koolijuht
direktor@tulevikukool.edu.ee

Ameteid ja kutseid olen omandanud rohkem, aga hariduselt olen psühholoog, teinud selles valdkonnas teadust doktorikraadi omistamiseni. Mul on üle 10 aasta juhtimiskogemust erinevates sektorites ja asutustes, sealhulgas rahvusvahelistes ettevõtetes ja organisatsioonides. Muuhulgas olen töötanud personalijuhina ja seda õpetanud tudengitele ülikoolis. Haridusvaldkonda sattusin 2011 kui mind kutsuti juhtima Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekava arendamise keskust. Seejärel juhtisin Innoves Rajaleidja võrgustikku ja hindamisagentuuri, mis tegeleb eksamite ja uuringute korraldamisega. Viimased 3 aastat juhtisin Kallavere Keskkooli, kus viisin sisse mitmeid ainulaadseid haridusinnovaatilisi lahendusi, mida Eestis näeb väga vähestes või mitte üheski teises koolis.

Minu eesmärkideks Loova Tuleviku Koolis on toetada heale asutusele omaste protsesside ja asjaajamise loomist, õppimises pean tähtsaks õpitulemustele orienteeritust, laste õpimotivatsiooni tõstmist, ainete kõrval üldoskuste arendamist. Väga oluline on jõuda sinna, kus iga laps saaks realiseerida enda arengupotentsiaali. Nende eesmärkide saavutamiseks on oluline toetada õpetajaid, et nad tunneksid ennast kindlalt nii klassi ees kui isiklikus elus.

 

 

Kristi Laanemäe
kooli asutaja ja konsultant
kristi
@tulevikukool.edu.ee

Õpetamine on korraga nii kunst kui ka teadus. Ja haridus on kõige tähtsam asi üldse. On väga hea tegeleda kõige tähtsama asjaga. Nagu kõik inimesse puutuv, on ka õpetamine ja õppimine, väga paljude muutujatega võrrand, mille lahendamisel kõik kõigilt pidevalt õpivad. Olen omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti osakonnast ja magistrikraadid samast ülikoolist kunstiõpetuse õpetaja ja uusmeedia erialalt. Olen töötanud Tallinna Ülikoolis lektorina ning koolitan õpetajaid ka praegu. Samuti olen mitmete õpikute autor ja annan oma panuse Riikliku Õppekava arendusse.

Karin Kangur
klassiõpetaja
karin.kangur
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste magistrina. Sealt edasi töötanud koguaeg lastega- naudin seda siiani. Lapsed on tohutu inspiratsiooni allikas- oma mõtete, ideede, tegemiste ja olemusega. Pean oluliseks uudishimu ja insipreeriva keskkonna loomist, püüan luua ja hoida laste koolirõõmu.

Merike Kikas
klassiõpetaja
merike.kikas
@tulevikukool.edu.ee

Mulle meeldib ütlus: ”Ole ise muutus, mida tahad maailmas näha.” Soov muuta maailma paremaks on minus koguaeg olemas olnud ja usun, et igaühe panus sellesse on oluline.  Arvan, et vabas ja inspireerivas keskkonnas kasvamine on arendav.  Peamine eesmärk elus on olla õnnelik ja otseselt seotud meie valikutega. Minu hobi ja elustiil on käsitöö, mis on nii eluline vajadus kui loomulik oskus.
Soov jagada lastega oma kogemusi ja teadmisi on toonud mind kooli õpetajaks alates 2002. aastast, mil omandasin käsitöö- ja kodunduse õpetaja eriala Tallinna Ülikoolis. Algõpetuse didaktika täiendkoolituse läbisin 2004. a Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses. Täiendanud end EKA Avatud akadeemias, kus läbisin Kunstiõpetaja lisaeriala kursuse 2017 a.  ja Tekstiilidisaini kursuse 2020. a

Eva-Stella Ilves
klassiõpetaja
eva.ilves
@tulevikukool.edu.ee

Pedagoogika – see on üks huvitav teadus – see on teadus inimesest kui õppivast olendist, kus mõlemad osapooled on tegelikult nii õppijad kui suunajad. Hariduse roll on seal osata märgata. Minule meeldib õppida ja areneda, samuti märgata. Siiani olen märganud elu ja maailma koolieelikutega, nüüdsest vahvate ja põnevil kooliõpilastega.

Loova Tuleviku koolis loome koos olukordasid, kus õpilased saavad katsetada, kogeda ja eksida, et õppida ja olla eluks valmis.
“Sest kõige raskem kool on elukool. Sa ei tea kunagi, mis klassis sa oled ja millal tuleb järgmine eksam. Isegi maha kirjutada pole võimalik, sest kellelgi teisel pole sinu varianti” (T. Stewart).
Järelikult peame inimestena õppima ellu jääma ja kohanema. Siin koolis teeme seda lõbusalt!

Ingel Terasmees-Mellik
klassiõpetaja
ingel.terasmees-mellik
@tulevikukool.edu.ee
 
Minu teekond õpetajana algas 2011. aastal, kui pärast TÜ bakalaureuseõpinguid sukeldusin pea ees keelekümblusesse. Tänaseks olen TLÜ magistrikraadi (cum laude), tohutu hulga pedagoogiliste koolituste ja hindamatu kogemuse võrra rikkam, kuid igal juhul käib õppimine edasi, sest hea õpetaja peab tahtma ka ise pidevalt areneda. 

Mul on vedanud – olen saanud õpetada igas kooliastmes, sh tava-, väike- ja keelekümblusklassides, nii algklasse, suuremaid põhikooliõpilasi kui gümnasiste. Lisaks viisin kolleegiga läbi koolitusi „Õppimisrõõm algklassides“ ning andsin aasta jooksul eratunde Hiinas.

Pean oluliseks turvalist õpikeskkonda, milles aktsepteeritakse erinevusi ning kus ei kardeta eksida, seetõttu rakendan tundides toimivaid keelekümblusmeetodeid ja tõenduspõhist VEPA Käitumisoskuste Mängu.

Kuulutan kõigile, sest usun seda tõesti ka ise: “Õppida on väga lahe!“

Hele Riit
liikumisõpetaja
hele.riit@tulevikukool.edu.ee

Anneli Sepp
loodusainete õpetaja
anneli.sepp
@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafiaõpetaja eriala. Olen töötanud eri vanuses lastega kõigis kooliastmetes, lisaks olen olnud pikka aega robootika huviringi juhendaja.

Looduses on alati midagi avastada, uurida, vaadelda, katsetada. Oma tundides teen kõik selleks, et õpilane tunneks ümbritseva maailma vastu uudishimu ja huvi. Püüdlen selle poole, et üks loov õpilane leiaks tasakaalu tehisliku ja loodusliku maailma vahel ning rakendan maksimaalselt elulist õpet. Mind teevad rõõmsaks särasilmsed ja entusiastlikud noored. Minu ülim eemärk on looduasainete populaarsust noorte seas tõsta ning näidata neile, et see ei ole midagi rasket ega keerulist, vaid loodusained on elu meie ümber ja osake meist endist.

Loe veel õpetaja Anneli kohta siit.

Andreas Sepp
loodusainete õpetaja, IT-tugiteenuste osutaja
andreas.sepp@tulevikukool.edu.ee

Mina olen nii loodusainete õpetaja kui ka IT-tugiteenuste pakkuja. Minu põhieesmärk on pakkuda õpilastele kvaliteetset haridust loodusteaduste valdkonnas ning tagada, et nad arendaksid loovat mõtlemist, mis on oluline tuleviku edendamisel. Ma usun, et loovus on üks peamisi võtmeid, mis aitab kaasa innovatsioonile ja progressile, mistõttu soovin seda oma õpilastes kultiveerida.

Lisaks sellele, et olen loodusainete õpetaja, pakun ka IT-tugiteenuseid. Mul on suur huvi kasutada tehnoloogiat, et arendada õpikeskkonda ning aidata õpilastel oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Samuti olen pühendunud edutama koolis IT valdkondi ning tahan muuta õpilastele õpikeskkond võimalikult modernseks. 

Ma annan endast alati 100%, et pakkuda õpilastele võimalikult kvaliteetset haridust. 

Juta Roopalu-Malk
vene keele õpetaja
juta.roopalu-malk@tulevikukool.edu.ee

Õpetada on võimalik kõiki ja kõike. Tähtis on vaid leida see võti, mis paneb lapse ja eriti teismelise rõõmuga kooli tulema ning end uutele teadmistele avama.

Olen üle mitme aasta taas asunud õpetaja rolli ning usun, et eelnev kogemus vene keele ja muusika õpetaja ning huvijuhi ametist aitab mul õpetada lastele mitte pelgalt üht ainet, vaid luua seoseid, tutvustada ja avardada maailma, kuhu nad peagi astumas on.

Gustav-Leo Kivirand
muusikaõpetuse õpetaja
gustav-leo.kivirand@tulevikukool.edu.ee

Omandasin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias nii bakalaureuse kui magistrikraadi oreli erialal ning samas kõrgkoolis ka muusikaõpetaja lisaeriala. Olen töötanud organisti ja sekretärina nii Eestis kui Rootsis ning andnud ka muusikatunde. Lisaks muusika õpetamisele olen vabakutseline organist ja töötan Tallinna kirikutes ja Eesti väikesaartel.

Oreli eriala on väga loov, sest iga orel on erinev ja et sellel pillil mängida, tuleb rakendada maksimaalselt loovust valides kokku sobivaid kõlavärve. Olen veendunud, et suudan oma oskusi ja kogemusi rakendades aidata Loova Tuleviku kooli õpilastel kasvada targemateks inimesteks.

Albert Calles Gallofré
hispaania keele õpetaja
albertcalles@gmail.com


I have finished my studies in philology and have a master’s degree in teaching Spanish to foreigners. I have always been passionate about teaching and being able to show my culture and my language to other people, a fact that has allowed me to live in several different countries. Knowledge of languages opens new doors for discovery and understanding between people, cultures, and societies. It also helps personal development and self-knowledge about your own language. Spanish is one of the most widespread languages in the world (spoken by millions of people and in many official institutions around the world). Spanish-speaking countries are a new world to discover and explore.

Pille Tamm
logopeed
pille.tamm@tulevikukool.edu.ee

Olen lõpetanud TÜ eripedagoogika osakonna eripedagoogi- logopeedina 1993. aastal. Leian, et mulle on iseloomulik suur teadmistejanu, mistõttu olen aastate jooksul osalenud arvukatel erialalistel ja oma erialaga haakuvatel täienduskoolitustel. Ühtlasi oman mitmekesiseid töökogemusi, praktiseerides nii haridus- kui ka meditsiinisüsteemis.Kõige enam meeldib mulle mu töö juures suhelda erinevate inimestega. Soovin olla vajalik, et aidata eri vanuses inimestel ületada või leevendada tekkinud kõne- ja/või üldisi arenguprobleeme.Koolis pooldan õpikeskkonnana interaktiivse ja harjumusliku, tavapärase õppe integreerimist. Ideaalis võiksid õpilastel olla õppetöös kasutamiseks tahvelarvutid. Ka pean oluliseks supervisiooni, et noored õpetajad leiaksid koolis omale õige koha.Elamisel lähtun budistlikust mõtteviisist, mis kõlab umbkaudu nii: kui oled leidnud õige suuna, siis pole muud, kui selles suunas edasi liikuda.

 

Margot Mäokas

abiõpetaja

Kätlin Kallas
klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)

Pean oluliseks, et õpilased oskaksid ennast ja oma kaaslasi analüüsida. Koolirõõmu tagab usalduslik suhe õpetajaga ning võimalus jääda iseendaks. Eksimus on edasiviiv kogemus, mitte õnnetus. Inspiratsiooni ja väljakutseid! Oman haridusteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist. Pärast nelja aastat Soomes elamist olen õpetajana tagasi Eestis, nautides  laste seltsi ja nendega koos maailma avastamist.

Merilin Mänd
inglise keele õpetaja
merilin.mand@tulevikukool.edu.ee

Elle Lepik Kannike
kunstiõpetaja
elle.lepik@tulevikukool.edu.ee

Kunstiõpetajana olen töötanud peale kunstiõpetaja erialal bakalaureuse kraadi omandamist nii Eesti riiklikku õppekava kui IB õppeprogrammi järgi. Viimased kümme aastat olen haridusvaldkonnaga seotud olnud õppematerjalide koostamise ja hariduslike projektide koordineerimise kaudu. Tulenevalt oma magistrikraadi erialast on need olnud seotud kultuuripärandi tutvustamisega. Lisaks juhendasin enda asutatud Kalamaja mosaiigistuudios 6 aastat mosaiigiringi. Hetkel täiendan ennast Eesti kunstiakadeemias magistriastmes klaasi erialal. Adun õpetajana vastutust tuleviku julgete tegutsejate ja otsustajate kasvatamisel ning näen erakordset potentsiaali nende eesmärkide realiseerimiseks kunstiaine kaudu. Ilma kastist välja astumiseta ei ole innovatsiooni ja ühiskonna mõttemaailm ei muutu. Julgustan mõtete ja ideede teostamisega eksperimenteerima, ka ebaõnnestunud lõpptulemus võib olla oluline õppetund. Samuti pean oluliseks tulevikuoskuseks meeskonnatööd ja teistega arvestamist – see ei ole alati lihtne ja seda me kunstitunnis ka tasapisi lihvime.

Andrea Miku
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
andrea.miku@tulevikukool.edu.ee

Ade Lehtse
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
ade.lehtse@tulevikukool.edu.ee

Agnes Värik
sotsiaalpedagoog
agnes.varik@tulevikukool.edu.ee

Harry Sepp
matemaatika õpetaja
harry.sepp@tulevikukool.edu.ee