Vastuvõtu tingimused ja sisseastumise kord

Kooli vastu võtmise ja välja arvamise tingimused ja kord

Kinnitatud kooli pidaja otsusega 27.09.19

1. Kooli vastuvõtu tingimused

1.1 Kooli võetakse vastu lapsed, kes on kooliküpsed ning võimelised õppetööks ja koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis. Lapse kooliküpsus on kirjeldatud koolivalmiduse kaardil. Kui vastav kaart puudub, kaardistatakse kooliküpsus sisseastumistegevuste käigus. Vajadusel kaasatakse kooli tugispetsialistid.
1.2 Eeldame vastuvõtul üldist kooskõla kooli ja pere väärtuste vahel.
1.3 Eelisjärjekorras võetakse kooli vastu juba Loova tuleviku koolis käivate laste õed ja vennad, kooli töötajate lapsed ja vilistlaste ning suurtoetajate lapsed.
1.4 Õpilase vastuvõtmine ja koolikoha kinnitamine toimub peale õppelepingu allkirjastamist ja õppemaksu ettemaksu tasumist.

2. Kooli sisseastumise kord

2.1. Huvi koolikoha vastu saab pere näidata üles igal ajal registreerides end kooli kodulehel. Kooli kodulehel registreerujatele saadetakse esmajärjekorras info infopäevade, eelkooli, huvihariduse ja vastuvõtu alguse kohta.
2.2. I klassi vastuvõtt kestab 15. detsembrist kuni 15. veebruarini.
2.3. Kui avalduste arv ületab koolikohtade arvu, toimub õppekohtade loosimine. Loosimise korraldab kooli direktor ja seda vaatleb ja õiguspärasuse tagab kooli pidaja esindaja.
2.4. Vastuvõtuprotsessi osa on vestlus perega ja õpetaja kohtumine lapsega. Kohtumisel lapsega kasutatakse erinevaid metoodikaid, nt savivoolimine jms, et mõista lapse koolivalmidust.
2.5. Direktor teeb pärast vestlust otsuse lapse vastuvõtmise kohta kooli. Vajadusel küsib lisateavet või dokumente.
2.6. Kui pärast vestlust selgub, et Loova tuleviku kool ei ole mingil põhjusel perele parim hariduspartner, loositakse välja jäänud kandidaatide hulgast uus kandidaat.
2.7. Kui I klass(id) pole vastuvõtu lõppedes või vestlusvoorude järel täitunud, kuulutatakse välja lisavastuvõtt, mis kestab senikaua, kui klass(id) on komplekteeritud.
2.8. Lisavastuvõtu avaldusi menetletakse ja õpilasi võetakse vastu avalduste laekumise järjekorras.
2.9. Vastuvõttu teistesse klassidesse välja ei kuulutata. Õppeaasta lõppedes, vabade õpilaskohtade olemasolul, võetakse uusi õpilasi vastu vestluse läbimise järjekorras.
2.10. Pärast direktori otsust sõlmitakse perega õppeleping ja koostöölepe ning võetakse vastu dokumendid (vt punktid 3 või 4).
2.11. Pärast õppemaksu ettemaksu tasumist, arvatakse laps kooli õpilaste nimekirja.
2.12. Õpilase vastuvõtuks I klassi esitab lapsevanem
2.12.1.Avaldus-ankeedi saab täita siin.
2.12.2. lapse isikuttõendava dokumendi koopia
2.12.3. koolivalmiduse kaart
2.12.4. väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul
2.12.5. Rajaleidja või muude spetsialistide hinnangud, iseloomustused või nõuanded, kui on.
2.13. Õpilase vastuvõtuks I- VII klassi esitab lapsevanem
2.13.1. avaldus-ankeedi saab täita siin.
2.13.2. õpilasraamatu väljavõte eelmisest koolist;
2.13.3. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2.13.4. lapse isikuttõendava dokumendi koopia;
2.13.5. erivajadusega või koolis tugiteenuseid saanud (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog) õpilaste puhul esitada individuaalse arengu või jälgimise kaart koolist (võib olla koolides erineva nimetusega). Kui kool pole seda avanud, siis iseloomustus koolis lapsega tegelenud spetsialistidelt ja klassijuhatajalt.  Kui on Rajaleidja või muude spetsialistide hinnangud, iseloomustused või nõuanded, siis palun esitada ka need.
2.13.6. välisriigist tulnud õpilasele klassi määrab kooli õppenõukogu

3. Õpilase koolist väljaarvamine

3.1. Kui õpilane plaanib vahetada kooli, esitab lapsevanem oma soovi kooli direktorile kirjalikult. Saades lapsevanemalt taotluse, arvab kool lapse õpilaste nimekirjast välja.
3.2. Kooli pidajal on õigus leping õpilase hooldajatega lõpetada mõjuval põhjusel, teatades sellest 1 kuu ette. Mõjuvateks põhjusteks on:
3.2.1. Loova tuleviku kooli kodukorra korduv rikkumine ühel poolaastal õpilase poolt;
3.2.2. Kooli maine kahjustamine lapsevanema poolt;
3.2.3. Õppemaksu tasumisega viivitamine üle ühe kuu pärast arve väljastamist.
3.3. Lepingu lõpetamise argumenteeritud ettepaneku kooli pidajale kodukorra korduva rikkumise korral teeb pärast asja arutamist õppenõukogus kooli direktor.
3.4. Lepingu lõpetamise ettepaneku kooli pidajale kooli maine kahjustamise korral teeb nõukogu pärast arutelu kooli nõukogu koosolekul.
3.5. Mõjuval põhjusel lepingu lõpetamise järel arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja.

4. Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise kord ja kooli lõpetamine

4.1. Õpilase arvab kooli õpilaste nimekirjast välja direktor oma käskkirjaga „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud alustel.
4.2. Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele klassitunnistuse, õpilasraamatu väljavõtte ning tervisekaardi.
4.3.  Õpilase koolist väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpilaspileti, õpikud, kooli raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused.
4.4. Kool loetakse lõpetatuks pärast Loovalt tulevikku kooli õppekava täies mahus läbimist ning õpilasele väljastatakse klassitunnistus.

5. Lõppsätted

5.1. Korra kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks kooli pidaja.
5.2. Kord ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks Kooli nõukogule.
5.3. Korda tohib muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas enne 1. klassi sisseastumisega seotud tegevusi so enne 15. detsember.