Õppeinfo

Üldsätted

Kodukorraga lepitakse kokku Loova Tuleviku Kooli reeglid ja head tavad, millest kooliga seotud inimesed lähtuvad. Kodukorra aluseks on Eesti Vabariigi seadused, kooli põhikiri, õppekava ja arengukava. Kodukord on kooskõlas ka teiste koolis välja antud kordade ja otsustega.

Suhtlemine

Loova Tuleviku Kooli suhtlemise üldprintsiibid kõikidele osapooltele.

  • Koolis on soositud hoolivuse, armastuse, headuse ja aususe õhkkond.
  • Kellegi suhtes ei tarvitata füüsilist ega vaimset vägivalda (narrimine, kiusamine, mõnitamine, ahistamine, jõupositsiooni väärkasutamine jne).
  • Inimesi austatakse ja erinevusi aktsepteeritakse.
  • Oma vajadusi väljendatakse rahulikult ja selgelt.
  • Oma kohustusi täidetakse vastavalt kokkulepetele.
  • Erimeelsuste tekkimisel osapooled leiavad kõiki pooli hetkel rahuldava lahenduse, kaasates vajadusel vahendajat. Kui leitud lahendus mõne aja pärast kõik osapooli enam ei rahulda, võetakse lahendamine uuesti ette.
  • Mõistame, et kõik teevad vigu.
  • Arendan enda ja aitan võimalusel arendada teiste suhtlemisoskusi.
  • Teeme koostööd, leiame ühisosasid.

Kodu ja kooli vahelise infovahetuse viisid. Puudumiste põhjendamine.

  • Kool ja kodu on partnerid laste arengu toetamisel. Koolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemaid õpilase arengu toetamises.
  • Kooli kehtestatud dokumendid on väljas kooli kodulehel.
  • Õpetajate ja vanemate suhtlus toimub Stuudiumis, vajadusel ka telefonitsi.
  • Õpilase puudumisest ja selle põhjustest peab vanem teavitama klassiõpetajat telefoni või Stuudiumi kaudu hiljemalt puudumise esimesel päeval. Kui teatamine toimub enne kella 9.00, õpilase eest sel päeval toiduraha ei arvestata. Kui puudumisest ei teatata või teatatakse hiljem, toimub toiduraha arvestus vaatamata sellele, et õpilane puudus lõunasöögilt. Puudumine loetakse põhjendamatuks kui vanem kolme klaendripäeva jooksul pärast õpilase kooli naasmist ei põhjenda Stuudiumis puudumist.
  • Õpetaja võib Stuudiumis puudumise põhjenduse tühistada, kui on kahtlusi selle õigsuses. Sellisel juhul on vanemal õigus esitada uus põhjendus.
  • Informatsiooni õppetöö kohta saavad vanemad Stuudiumist (hilinemised, puudumised, hinded, tagasiside, kodused ülesanded, õppetöö käik jne), lastevanemate koosolekul ja vajadusel ka kokkusaamistel klassiõpetaja ja/või juhtkonnaga.
  • Vanematel on soovitatav jälgida Stuudiumit korra koolipäeva jooksul. 

Konfliktide lahendamine.

  • Konflikt tuleb lahendada esimesel võimalusel, eelistatavalt kohe selle tekkimisel. Konflikti lahendamisel järgida kaotajateta konflikti lahendamise meetodit järgnevalt:
  • Juhul kui emotsioonid on intensiivsed, tuleb kõigepealt tegeleda rahunemisega. Füüsilise konflikti korral tuleb see lõpetada koheselt võimalikult turvalisel viisil.
  • Ära tuleb kuulata kõik konflikti osapooled, et tuvastada probleemi olemus.
  • Sõnastada probleem.
  • Genereerida hulk võimalikke lahendusi.
  • Hinnata lahendusvariante.
  • Kõigile osapooltele sobiva lahenduse välja valimine.
  • Lahenduse planeerimine ja ellu viimine.
  • Lahenduse hilisem hindamine. 

Õppetöö

  • Koolivaheajad kattuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheaegadega.
  • Tunnid algavad kell 9.30
  • Tunnid on erineva pikkusega. Tunni pikkus ei ületa 90 minutit.
  • Tunniplaan kehtestatakse iga semestri alguses direktori käskkirjaga.
  • Õpilane õpib koolis, laseb teistel õppida ja võimalusel aitab teistel õppida.
  • Kogu õppetöö on õpilasele kohustuslik (nii koolipäeva ja õppekäikude ajal toimuv, kodutööd ning kohutuslikud individuaalsed ülesanded).
  • Koolipäeva keskel (ka õppekäigul) tohib õpilane lahkuda vaid õpetaja või direktori loal.
  • Õppekäikudel täidab õpilane täpselt õpetaja ja/või saatja korraldusi ja täidab liikluseeskirju.
  • Õpetajad ergutavad õpilasi võtma endale vabalt valitud individuaalseid ülesandeid.
  • Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele ja vanematele teatavaks õppeveerandi või poolaasta algul. Õppekäikudest teavitatakse vähemalt nädal aega enne nende toimumist.

Õppetööst puudumine.

 • Õppetööst puudumist põhjendavad vaid järgnevad põhjused:
  • Õpilase haigestumine või tervishoiuteenuse osutamine
  • Olulised perekondlikud põhjused
  • Ilm ei võimalda kooli tulla
  • Muud Kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused
 • Õppetööst puudumist tõendab vanem Stuudiumi kaudu hiljemalt 3 päeva pärast õpilase kooli naasmist.
 • Erandlikud puudumised (reisid, võistlused, esinemised jne) tuleb kooskõlastada klassiõpetajaga hiljemalt 1 nädal enne puudumise algust. Õpetajal on õigus vajadusel puudumisluba mitte anda.
 • Kehalise kasvatuse tegevustest vabastab vanema või arsti tõend.
 • Õppetööst puudumine ei vabasta õppeülesannete sooritamisest.

Huvitegevus

 • Kooli poolt avatud huviringid on avatud kõikidele kooli õpilastele.
 • Huviringi tasu kehtestatakse direktori käskkirjaga.

Hindamine

 • Hindamine on kooskõlas kooli eesmärkidega, väärtustega, eripäraga ning oodatavate õpitulemustega. Kool kasutab kujundavat hindamist kaasaval moel.
 • Kujundava hindamise eesmärk on õppimist toetada. Kujundav hindamine on pidev õppeprotsessi kohta info kogumine ja selle võrdlemine oluliste eesmärkidega, et vajadusel nii eesmärke, kui õppeprotsessi muuta. Kujundavat hindamist teostavad õpetajad, õpilased ise ja õpetajad ning õpilased koostöös lapsevanematega.
 • Kaks korda aastas koostatakse õpilastega koostöös eelnenud kujundava hindamise protsessi põhjal kokkuvõtted õppimise hetkeseisust. Kokkuvõtted on sõnalises vormis. Kokkuvõtted on aluseks järgmiste eesmärkide püstitamisel. Olulisemate eesmärkide saavutamisel tähistatakse seda meeldejääval moel.
 • Hindamise täpne kord kehtestatakse Hindamisjuhendis.

Õpilase arengu toetamine

 • Õpilase arengut toetatakse lähtuvalt põhimõttest, et igaühel on potentsiaali arenguks igas valdkonnas, kui ta seda soovib ja seda võimaldatakse.
 • Individuaalne lähenemine aitab igal lapsel saavutada optimaalse arengu.
 • Õpilaste huvide, võimete ja annetega arvestatakse teemade, õppetegevuste, õppekorralduse ja tempo valikul. Iga õpilane planeerib koostöös õpetaja ja lapsevanemaga osa õppeeesmärkidest ise. Individuaalse eesmärgistamise vorm, tihedus ja korraldus töötatakse välja esimese kolme aasta jooksul.
 • Õpilase arengut märgatakse õppetöö vältel ja dokumenteeritakse arenguvestluste käigus. Arenguvestlus toimub esiteks õpetajaga, kus aidatakse lapsel tema tugevusi, arengukohti ning eesmärke tuvastada ja sõnastada. Arenguvestluse teine etapp toimub koos vanemaga, kus eesmärke täpsustatakse. Arenguvestluste täpsem kord on kirjas Hindamisjuhendis.
 • Arenguvestlused toimuvad kaks korda aastas.

Tugi- ja kasvatusmeetmed

Kokkulepitud kodukorra reeglite järgimise kindlustamiseks ning õpilase igakülgse arengu tagamiseks võidakse vajadusel rakendada järgnevaid tugi ja kasvatusmeetmeid:

 • arengule suunatud tagasiside
 • arengu-hoiakut soodustav tunnustamine
 • hoiatamine
 • teise ruumi eraldamine koos iseseisva tööga (teade ka vanemale Stuudiumisse)
 • konkreetse lepingu või kokkuleppe sõlmimine õpilasega (täpne aeg ja tagajärjed)
 • konflikti või probleemilahendamine kaotajateta meetodil
 • esemete, mis segavad õppetööd, hoiule võtmine koolipäevaks
 • vestlus vanemaga
 • tugimeetmete rakendamine õppenõukogu otsusel, kui kooli eelarve seda võimaldab
 • õppenõukogu otsuse alusel õppetöölt ajutiselt eemaldamine (kohustusega õppida kodus)
 • kooli ja lapsevanema vahelise lepingu lõpetamine ja õpilase koolist väljaarvamine.

Kooli ruumides viibimise reeglid

 • Koolimaja avatakse kell E-R 9.00 ja on avatud kuni viimase tunni lõpuni.
 • Õpilastel pole lubatud tundide ajal ilma õpetaja loata oma korruse koridoriuksest väljuda.
 • Telefonide ja muude eletroonikaseadmete kasutamine on koolipäeva jooksul keelatud. Erandiks on õppeülesanded, kus õpetaja annab selleks ühekordse loa.
 • Kooli ruumide või inventari rikkumise korral kompenseerib tekitatud kahju vanem.
 • Mittemääriva tallaga sisejalanõud on kooliruumides viibimisel kohustuslikud.
 • Õpilased korrastavad tegevuse, tunni ja õppepäeva järel oma töökoha.