Projektid

Projekt “Teemapõhine lõiming II ja III kooliastmes”

Projekti kestus: 2020/2021 õppeaasta. Toetuse summa: 3800 €

Projekti eesmärgiks on toetada teemapõhise lõimingu juurutamist Loova tuleviku koolis 6.-9. klassis, mis soodustab tervikliku maailmapildi tekkimist õppijatel. Projekti tulemusena oskavad Loova tuleviku kooli kõik III kooliastme õpetajad (10) koostöös kavandada ja teavad kuidas läbi viia teemapõhist lõimitud õpet 6.-9. klassis. Õpetajate hoiakud soosivad lõimingu läbiviimist.

Koolituse tulemusena tekkinud pädevuse kasv toetab ka tulevikus lõimingu läbiviimist Loova tuleviku koolis. Õpetajad oskavad koostada lõimitud õppekava, mis võimaldab taotleda III kooliastme tegevusluba ja viia läbi lõimitud õppetööd. Koolitatud õpetajad hakkavad saadud teadmisi ja kogemusi õppetöös rakendama ja õppetöö kvaliteet tõuseb.

Koolitusel osales 10 õpetajat ja 1 koolijuht. Koolituspartner oli MTÜ Loovalt tulevikku.

Projekt “Keskkonna sõbrad Loova tuleviku koolis”

Projekti kestus: 2020/2021 õppeaasta. Toetuse summa: 1800 €

Projekti eesmärk: Korraldada keskkonnateadlikkuse alaseid õppekäike kõigile Loova tuleviku kooli õpilastele nii Harju maakonna loodushariduskeskustesse kui ka kaugemale eesmärgiga kujundada Loova tuleviku kooli õpilastes arusaama, et inimene on looduse osa ning looduse heast käekäigust sõltub inimeste majanduslik ja kultuuriline heaolu.

Tulemus: Õpilaste parem arusaam loodusest, selle toimimisest ning ökoloogilise tasakaalu säilitamise tähtsusest aitab kaasa nende keskkonnasõbralikumale käitumisele.

Tulemuste kasutamine, lisatulemus: Saadud teadmisi on võimalik kinnistada igapäevases õppetöös. Projektitulemusena saavad õpilased kogemuse inimetegevuse mõju kohta looduses, nad oskavad langetada loodussäästlikke otsuseid. Laste huvi looduse vastu on positiivselt toetatud. Iga õppekäigu lõpus valmib ühistööna plakat, mida eksponeerime koolis ja mille loomise protsessi filmime/pildistame üles ning eksponeerime kooli kodulehel ning tutvustame ka sotsiaalmeedias.

Projekt “Jagatud teadlikkus Loova tuleviku koolis”

Projekti kestus: 23.04.2020 – 30.09.2020, projekti toetuse summa 4950 €. Projekti eesmärgiks oli koolitada erakooli õpetajaid (vähemalt 10) ja juhtkonna liikmeid (2) teemal “Kooli ja personali arengut toetav koostöö”. Koolituste eesmärk oli õpetajate sotsiaal-emotsionaalsete ja koostööoskuste ning kooli aluspõhimõtete ja metoodika tundmise arendamine.

Tulemuseks on positiive koolikliima ja toimiv koostöö kolleegide vahel nii õppetöö planeerimises, kooli arenduses, kui õpikeskkonna loomises. Õpetaja saab pingelsel perioodil töö ja emotsioonidega hakkama. Kooli väärtused on läbi arutatud, kõigile mõistetavad, väljenduvad õpetajate töökavades ja õppetöös.

Koolitused toimusid 7-l koolituspäeval. Koolituspartneriks oli Kasvuruum.

Projekt “Keskkonna sõbrad kasvavad Loova tuleviku koolis” 

Projekti kestus: 02.09.2019 – 05.06.2020, projekti toetuse summa 1500 €
Projekti eesmärgiks on korraldada keskkonnateadlikkuse alaseid õppekäike kõigile Loova tuleviku kooli õpilastele Harju maakonna loodushariduskeskusesse eesmärgiga kujundada Loova tuleviku kooli õpilastes arusaama, et inimene on looduse osa ning looduse heast käekäigust sõltub inimeste majanduslik ja kultuuriline heaolu.
Projekti tulemusena saavad õpilased kogemuse inimetegevuse mõju kohta looduses, nad oskavad langetada loodussäästlikke otsuseid. Laste huvi looduse vastu on positiivselt toetatud. Iga õppekäigu lõpus valmib ühistööna plakat, mida eksponeerime koolis ja mille loomise protsessi filmime üles ning filmi paneme kooli kodulehele ning tutvustame ka sotsiaalmeedias.

 
Projekt “Robootika Loova tuleviku koolis” 

Projekti kestus: 2019/2020 õppeaasta, projekti toetuse summa 4441 €, mille eest soetati 8 LEG
Education Mindstorms EV3 põhikomplekti, lisaseadmeid ja 1 sülearvuti. .
Projekti eesmärgiks on, et robootikaga hakkab õpilane meie koolis tegelema alates 3. klassist, õppeaastal 2019/2020 2 tundi nädalas ja 7 nädalat järjest.
Esimesel õppeaastal omandavad õpilased baasteadmised robotiehituses ja programmeerimises. Teisel aastal jätkaksid nad juba ise projekteerides, ehitades ja programmeerides roboteid, mis suudaksid kosmoseväljaku ülesanded iseseisvalt läbi teha.
Meie kooli eripäraks on see, et klassides on kuni 15 õpilast. Kuna robootika seadmeid saab kasutada korraga vaid piiratud hulk õpilasi, siis jagame robootika õpetamise tsükliteks. Kõik 3.-5. klasside
õpilased saavad 7 nädalat robootikat paaristunnina s o kokku 14 tundi. Robootika tundide tsükkel toimub matemaatika ja tööõpetuse tundide raames. s o 1 tund tööõpetuse ja 1 tund matemaatika tundidega seostatult.
Edaspidi on plaanis seadmeid veel juurde soetada ning kindlasti osaleda erinevatel robootikaga seotud tegevustel väljapool kooli.

Projekt “Loova tuleviku kooli süda” 

Projekti kestvus: 01.09.2018 – 01.09.2019, projekti toetuse summa 4700 €.
Projekti eesmärgiks on koolitada kooli meeskond ühtselt mõistma ja rakendama asustamismeetodit, mis võimaldab lastel endal oma õppimist juhtida, tegutseda vastavalt oma võimetele ja annetele ning võtta vastavalt valmisolekule ka vastutust. Antud metoodika tagab õpilase kaasamise õppeprotsessi, õpilase initsiatiivi rakendumise ja tema motivatsiooni õppimise
Tulemuseks on, et kogu pedagoogiline kaader, sh kooli direktor rakendab õpitut ning seeläbi võimestab kooli oragnisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast õpioskusi, loovust ja ettevõtlikust arendavat õpikäsitlusest.
Õpetajad teevad igakülgset koostööd, sh valmistavad ette asustamisõppega seotud õppematerjale. Kujundavad koos õpikeskkonda. Töötavad välja õppimist ja arengut toetava reflektsiooni kriteeriumid. Õpetajad suudavad tagasisidestada üksteise tööd ning olla mentoriteks uutele liituvatele õpetajatele.

 Projekt “Maailmamuutjate kool saab jalad alla”

Projekti kestvus: 01.09.2017 – 31.10.2018 
Projekti käigus keskenduti rahastamissuutlikkuse tõstmisele, turundusele ja kommunikatsioonile  ning personali pädevuse tõstmisele. Kooli 3 aasta arengu põhisuundadest toetavad valitud meetmed kõiki: kooli kasvu, personali pädevuse tõusu, kvaliteetset õppetööd, koostöö arengut ja kooli maine tõusu.Projekti eesmärgi täitmiseks teostati muuhulgas järgmisi tegevusi: projektijuhtimine; personali koolitamine ja konsulteerimine projektijuhtimise, turunduse ja kommunikatsiooni ning rahastuse vallas; logo, graafilise identiteedi ja kodulehekülje loomine; mitmesuguste turundustegevuste planeerimine ja läbi viimine; rahastuse hankimine; koostööprotsessida ja koostööplaani koostamine.