Loova tuleviku erakoolist

Loova tuleviku erakool lähtub ideaalist, et terviklik inimene (keha, mõistus, emotsioonid, väärtused) on tasakaalusuhtes oma keskkondadega (loodus-, tehis-, virtuaalne-, sotsiaalne- ja kultuurikeskkond). Soovime, et meie kooli lõpetanud inimesed astuksid ellu aktiivsete, loovate, ettevõtlike ja vastutusvõimelistena. Soovime, et nad oleksid teadlikud iseenda tugevustest ja oskaksid neid keskonnaga kohanedes või seda muutes parimal viisil ära kasutada. Ise oma tulevikku luues realiseerib inimene oma täieliku potentsiaali.

Koolirahva missiooniks on sobiva keskkonna loomine tervikliku, tasakaalus, kordumatu ja omapalgelise indiviidi arenguks ning saadud kogemuste jagamine erinevate huvigruppidega.

Koolis toimub õpe riikliku õppekava alusel. Sellele lisaks keskendutakse ka tulevikuoskuste ja õnneliku inimese oskuste arendamisele.  Loe meie eripära kohta täpsemalt siit.

Kool asub Tallinnas,  Rüütli 4. Koolile on väljastatud tegevusluba I, II ja III kooliastmes õppetöö läbiviimiseks.

2024/2025. õppeaastaks võtame lapsi vastu 1.- 9. klassi. 1. klassi vastuvõtt toimub 18.01 2024 kuni kohtade täitumiseni. Teistesse klassidesse toimub vastuvõtt vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta kestel.

Õppemaks 2023/24 õppeaastal 2112 eurot aastas. Õppemaks katab õppimise Loova tuleviku koolis, õppematerjalide ja -vahendite kulu. Õppemaksule lisandub toiduraha ja õppekavaväliste lisateenuste ja muud õppimist toetavate tegevuste tasu. Loe õppimisega seotud tasude kohta täpsemalt siit.

Info: info@tulevikukool.edu.ee

Registreeri oma laps koolikoha järjekorda siin.

Registreeri oma laps eelkooli siin.