Pedagoogide värbamise kord

Loova tuleviku kooli pedagoogide värbamise avaliku konkursi läbiviimise kord

Kehtestatud kooli nõukogu poolt 15. aprill 2019

Avalik konkurss kuulutatakse välja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §74 lg 6 alusel.
Pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi järgides järgmisi tingimusi:


I. Konkursi väljakuulutamine.
Konkurss kuulutatakse välja pedagoogi ametikoha täitmiseks, kui ametikoht on vabanenud või vabaneb töölepingu lõppemise tõttu.
Konkurss kuulutatakse välja vähemalt kaks nädalat enne ametikoha täitmist.
Konkursi kuulutab välja direktor.


II. Nõuded konkursil osalejale.
Konkursil osaleja peab omama haridust, mis vastab haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele.
Direktoril on õigus esitada igal üksikul juhul kandidaadile täiendavaid nõudeid, mis tulenevad konkreetse ametikoha spetsiifikast.


III. Konkursiteade.
Konkursiteade pannakse välja kooli kodulehele.
Konkursiteates loetletakse kandidaadile esitatavad nõuded ja esitatavad dokumentide loetelu.


IV. Konkursi komisjon.
Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor komisjoni.
Komisjoni liikmeteks on direktor ja kooli nõukogu esindaja.
Direktor võib määrata komisjoni liikmeteks ka täiendavaid spetsialiste.
Direktor määrab komisjoni esimehe ja sekretäri.

V. Konkursivoorud
Komisjoni esimene koosolek kutsutakse kokku hiljemalt nädala jooksul alates konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajast. Esimene voor e dokumendivoor viiakse läbi e-koosolekuna. Samas määratakse komisjoni teise koosoleku (vestlusvooru) toimumise aeg ja koht;
Dokumendivooru tulemusel võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
a. tunnistada kandidaat vääriliseks osalema vestlusvoorus;
b. tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks.
Vestlusvooru kutsutud kandidaatidele saadab kool välja kirjaliku teate, milles märgitakse
kandidaatide hindamisele kutsumise aeg ja koht.
Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest
otsustest:
a. tunnistada kandidaat järgmise vooru kõlbulikuks;
b. tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
c. tunnistada kandidaat vestlusvoorule mitteilmunuks.
Proovitöö vooru ülesanne sõnastatakse komisjoni liikmete poolt ja teatakse vähemalt 3 päeva enne proovitöö läbiviimist
Komisjoni esimees edastab otsuse kandidaatidele hiljemalt nädala jooksul peale vestlusvooru koosolekut.
Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või komisjon tunnistab kõik kandidaadid ametikohale mittevalituks, loetakse konkurss luhtunuks ja kuulutatakse välja uus konkurss või alustatakse töötaja sihtotsinguga
Konkursi võitnud isikuga sõlmitakse tööleping vastavalt poolte vahel saavutatud kokkuleppele.
Töölepingu mitte sõlmimisel kuulutatakse välja uus konkurss või alustatakse sihtotsinguga.

VI Komisjoni otsus.
Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.
Komisjon võtab otsuse vastu avalikul hääletamisel kohalviibivate komisjoniliikmete häälte enamusega.
Komisjoni liikmed ei või jääda erapooletuks.
Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks komisjoni esimehe hääl.