Kooli eripära

MEIE ERIPÄRA VÕTAVAD KOKKU SEITSE PRINTSIIPI:

1. Tulevikuoskuste printsiip
Õppetöö toetab nelja tulevikuoskuse – ettevõtlikkuse, loovuse, iseseisvuse ja vastutusvõime – arengut. Arendame neid oskusi õpilastes läbi eesmärgipäraselt valitud teemade, õppesisu ja -tegevuste ning teeme parimate võimaluste leidmiseks koostööd erinevate inimeste ja institutsioonidega.

2. Õnneliku isiksuse printsiip
Loome metoodiliselt aluse lapse vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse külje arengule. Koolis õpitakse muuhulgas tähelepanu, keskendumist, enesekontrolli, meelerahu saavutamist, empaatiat, emotsioonidega toimetulekut ning suhtlemist – õnneliku isiksuse oskusi. Õppetöö lahutamatuks osaks on väärtuskasvatus.

3. Individuaalse lähenemise printsiip:
Et iga laps saaks õpetajalt vajalikul hulgal tähelepanu ning personaalset juhendamist, õpib Loova Tuleviku Koolis ühe õpetaja kohta maksimaalselt 15 õpilast. Iga õppija seab endale koos õpetajaga isiklikud eesmärgid, mille saavutamist õpetaja planeerida ja suunata aitab.

4. Vägivallatuse printsiip
Mitte kellegagi ei suhelda võimu rakendades: probleemide lahendamine toimub läbi arutelude, konsensuse ja nõusoleku.

5. Täieliku lõimingu printsiip
Loova Tuleviku Koolis on kõik õppeained lõimitud. I ja osaliselt II kooliastmes kasutatakse asustamise meetodit – eraldi ainetunde üldiselt ei ole. Asustamise meetod võimaldab kõik ained elulähedasel moel õppida. Alates II kooliastmest kasutatakse teemapõhist lõimingut ja projektõpet. Lõimingu eesmärgiks on tõhusam õppimine läbi motivatsiooni hoidmise ning loovuse ja ettevõtlikkuse arengu. Õpitut rakendame koheselt läbi reaalsete probleemide lahendamise.

6. Kooli avatuse printsiip
Suur osa õppetööst toimub väljaspool kooli: õues, looduses, muuseumis, laboris, ettevõtetes. Teeme koostööd avaliku, kolmanda ja erasektori organisatsioonidega ning eraisikutega Eestist ja välismaalt. Kool ja kodu on partnerid lapse arengu toetamisel.

7. Haridusinnovatsiooni printsiip
Kasutatame kõige tõhusamaid aktiivõppe meetodeid. Õppetöö planeerimisel ja õpikeskkonna loomisel arvestame uuemate teadusuuringutega ning positiivsete haridusinnovatsiooni kogemustega kogu maailmast. Loova Tuleviku Kool on ka ise haridusinnovatsiooni loojaks.