Päevakava

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/1. september 2022

Loova tuleviku kooli päevakava

I ÜLDNÕUDED

 1. Päevakava kajastab õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks koolis õpiülesannetega
  seotud tegevuste toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust.
 2. Päevakava eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine.
 3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.
 4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan
  ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.
 5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad üldjuhul humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et õpilase õpi- ja töövõime on suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.
 6. Koolikohustusliku õpilase jalgsikäimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km
 7. Koolikoti lubatud raskus koos sisuga on
  a. 1.-3. klass kuni 3 kg
  b. 4.-8. klass kuni 3,5 kg


  II PÄEVAKAVA
 8. Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.
 9. Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:

  1.klassis 20;
  2. klassis 23;
  3. ja 4. klassis 25;
  5. klassis 28;
  6. klassis 30;
  7. klassis 30;
  8. klassis 32.
 10. Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.
 11. Õpetaja planeerib oma tööd teemapõhiselt koostöös teiste õpetajatega, räägitakse läbi vajalikud õppevahendid, hindamise/tagasisidestamise korraldus ja planeeritavad üritused. Teemakohased teated antakse õpilastele uue teema alguses Stuudiumi kaudu.
 12. Õppetunnid algavad kell 9.30 vastavalt õppepäeva tunniplaanile. Tunniplaan on kättesaadav kooli kodulehel. Reedeti toimuvad õppekäigud 1.-4. klassini, alates 5. klassist viiakse õppekäigud läbi üldjuhul 1 kord kuus, aga mitte vähem kui kord teemaploki jooksul.
 13. Õppetund vaheldub vähemalt 10-minutilise vahetunniga, söögivahetund on 30 minutit, õuevahetund on 30 minutit.
 14. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne (alates 8.30) või pärast õppetunde või aineõpetaja poolt määratud ajal. Konsultatsioonide ajad on leitavad kooli kodulehel.
 15. Kooli õppekavas ette nähtud õppekäigud võivad toimuda tundide ajal.


  III ÕHUTEMPERATUURI MÕJU ÕPPETEGEVUSE KORRALDUSELE
 16. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuulekülma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
 17. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on miinus 20 °C ja madalam 1.-6. klassini;
 18. Madalast õhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
 19. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C, mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
 20. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri kontrollitakse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


  IV TUNNIPLAANI KOOSTAMINE JA KONTROLLTÖÖDE PLANEERIMINE
 21. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtudes kooli õppekavas sätestatud õpilase nädalakoormusest, õppeainete raskusest ja eeldatavatest õpitulemustest
 22. Õppepäeva pikimad vahetunnid on õuevahetund (30 minutit) ja söögivahetund (30
  minutit)
 23. Õppepäevas võib läbi viia ühe kontrolltöö, nädalas 3 kontrolltööd. Võimalusel ei planeerita kontrolltöid esmaspäevale ja reedele ning võimalusel esimesele ja viimasele õppetunnile.


  KODUSED ÜLESANDED
 24. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta
 25. Pühadejärgseks päevaks ja õppeperioodi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.


  PIKAPÄEVARÜHM
 26. 22/23 õppeaastal planeeritakse avada pikapäevarühm.


  RAKENDUSSÄTTED
  Päevakava kinnitas kooli direktor oma käskkirjaga.