Õppenõukogud

2019/2020 õa

Õppenõukogu nr 4; 31.08.2020
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2020/21 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2020/201 õppeaastaks
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2020
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 20.11.2019
 • Kooli hädaolukorra lahendamise plaani välja töötamine
Õppenõukogu nr 1; 26.09.2019
 •  Õpetajate esindajate valimine kooli nõukogusse
 •  Kodukorra arutelu ning arvamuse andmine. 

2018/2019 õa

Õppenõukogu nr 4; 27.08.2019
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2019/20 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õppeaastaks
 • Klassi määramine välismaalt tulnud õpilasele
 • Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2019
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 15.03.2019
 • Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide arutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks
Õppenõukogu nr 1; 20.11.2018
 • Loova tuleviku kooli tunnistuse vormi kinnitamine
 • Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
 • Muudatused õppekava üldosa hindamiskorralduses

2017/2018 õa

Õppenõukogu: 31.08.2018
 • Kooli nõukogusse õpetajate – kandidaatide ülesseadmine
 • Üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu: 21.06.2018
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud juhtkonnale
Õppenõukogu: 30.05.2018
 • Järgmisesse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Õpilase käitumine
 • Hindamine
Õppenõukogu: 04.04.2018
 • Uue sekretäri valimine
 • Õpilase suunamine koduõppele lapsevanema soovil
Õppenõukogu: 28.03.2018
 • Arengukava arutelu
 • Õppekava arutleu
 • Kooli põhikirja arutelu
Õppenõukogu: 05.12.2017

Õpilase määramine iseseisvale õppele

Õppenõukogu: 28.11.2017
 • Kodukorra muudatuste arutelu
 • Hindamisjuhendi tutvustamine
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Arengukava arutelu ja arvamuse andmine
 • Õppekava arutelu ja arvamuse andmine
 • Kooli põhikirja arutelu ja arvamuse andmine
 • Õpilaste käitumine ja mõjutusmeetmete rakendamine
Õppenõukogu: 27.9.2017
 • Õppenõukogu protokollija valimine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
 • Esindajate valimine kooli nõukogusse
 • Kodukorra arutelu
 • Arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutelu
 • Õpilaste käitumine
 • Tugiteenused ja individuaalsed õppekavad