Õppenõukogud

2022/2023 õa

Õppenõukogu nr 1; 10.09.2022
 • LTK põhikirja muutmine
 • Kooli nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine, nõukogu koosseisu kinnitamine
 • LTK õpetajate motiveerimine, töötingimuste parandamine

2021/2022 õa

Õppenõukogu nr 8; 30.08.2022
 • 2022/2023 õppeaasta üldeesmärgid ja tegevuskava
 • 2022/2023 õa üldtööplaani ülevaatus ja korrigeerimine õpetajate poolt
 • Õpilase klassikuruse kordama jätmine
Õppenõukogu nr 7; 17.08.2022
 • Õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmised ning järgmisesse klassi üleviimised
 • Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse 2022/2023 õppeaastaks
Õppenõukogu nr 6; 22.06.2022
 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimised pärast täiendava õppetöö läbimist juunis
 • Täiendav õppetöö augustis
Õppenõukogu nr 5; 03.06.2022
 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimised, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmised
Õppenõukogu nr 4; 19.05.2022
 • Arvamuse andmine õppekava muudatustele
Õppenõukogu nr 3; 11.05.2022
 • Õpetajate esindajate valimine kooli nõukogusse mai-dets 2022
Õppenõukogu nr 2; 07.03.2022
 • Koduõppe rakendamine lapsevanem 1 taotluse alusel
 • Koduõppe rakendamine lapsevanem 2 taotluse alusel
Õppenõukogu nr 1; 12.11.2021
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine

2020/2021 õa

Õppenõukogu nr 8; 30.08.2021
 • Õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmised ning järgmisesse klassi üleviimised
 • Üldtööplaan ja õppeaasta 2021/2022 eesmärkide tutvustamine ja kinnitamine
 • Õpetajate esindaja valimine kooli nõukogusse 2021/2022 õppeaastaks
Õppenõukogu nr 7; 07.07.2021
 • Õpilaste järgmisesse klassi üleviimised, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmised
Õppenõukogu nr 6; 07.05.2021
 • LTK arengukava 2021-2026 ja arengukava 2021-2026 seletuskirja tutvustamine
 • LTK õppekava muudatuste tutvustamine
Õppenõukogu nr 5; 18.03.2021
 • III kooliastme õppekava tutvustus
 • Kooli arengukava muutmine
 • Kooli kodukorra muudatused, sh distantsõppe peatüki lisamine
Õppenõukogu nr 4; 23.02.2021
 • Välisriigist tulnud õpilasele klassi määramine
 • Sisehindamise analüüs
Õppenõukogu nr 3; 16.11.2020
 • Õppenõukogu protokollija asendaja valimine 2020/2021 õppeaastaks
 • Õppekava muudatuste kinnitamine
Õppenõukogu nr 2; 29.09.2020
 • Õpilase käitumise arutamine ja tugi- ja mõjutusmeetme rakendamine
Õppenõukogu nr 1; 21.09.2020
 • Õpilase üleviimine järgmisesse klassi

2019/2020 õa

Õppenõukogu nr 4; 31.08.2020
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2020/21 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2020/201 õppeaastaks
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2020
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 20.11.2019
 • Kooli hädaolukorra lahendamise plaani välja töötamine
Õppenõukogu nr 1; 26.09.2019
 •  Õpetajate esindajate valimine kooli nõukogusse
 •  Kodukorra arutelu ning arvamuse andmine.

2018/2019 õa

Õppenõukogu nr 4; 27.08.2019
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2019/20 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õppeaastaks
 • Klassi määramine välismaalt tulnud õpilasele
 • Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2019
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 15.03.2019
 • Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide arutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks
Õppenõukogu nr 1; 20.11.2018
 • Loova tuleviku kooli tunnistuse vormi kinnitamine
 • Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
 • Muudatused õppekava üldosa hindamiskorralduses

2017/2018 õa

Õppenõukogu: 31.08.2018
 • Kooli nõukogusse õpetajate – kandidaatide ülesseadmine
 • Üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu: 21.06.2018
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud juhtkonnale
Õppenõukogu: 30.05.2018
 • Järgmisesse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Õpilase käitumine
 • Hindamine
Õppenõukogu: 04.04.2018
 • Uue sekretäri valimine
 • Õpilase suunamine koduõppele lapsevanema soovil
Õppenõukogu: 28.03.2018
 • Arengukava arutelu
 • Õppekava arutleu
 • Kooli põhikirja arutelu
Õppenõukogu: 05.12.2017

Õpilase määramine iseseisvale õppele

Õppenõukogu: 28.11.2017
 • Kodukorra muudatuste arutelu
 • Hindamisjuhendi tutvustamine
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Arengukava arutelu ja arvamuse andmine
 • Õppekava arutelu ja arvamuse andmine
 • Kooli põhikirja arutelu ja arvamuse andmine
 • Õpilaste käitumine ja mõjutusmeetmete rakendamine
Õppenõukogu: 27.9.2017
 • Õppenõukogu protokollija valimine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
 • Esindajate valimine kooli nõukogusse
 • Kodukorra arutelu
 • Arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutelu
 • Õpilaste käitumine
 • Tugiteenused ja individuaalsed õppekavad

2019/2020 õa

Õppenõukogu nr 4; 31.08.2020
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2020/21 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2020/201 õppeaastaks
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2020
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 20.11.2019
 • Kooli hädaolukorra lahendamise plaani välja töötamine
Õppenõukogu nr 1; 26.09.2019
 •  Õpetajate esindajate valimine kooli nõukogusse
 •  Kodukorra arutelu ning arvamuse andmine. 

2018/2019 õa

Õppenõukogu nr 4; 27.08.2019
 • Õppenõukogu protokollija valimine 2019/20 õppeaastaks
 • Sisehindamise kohta arvamuse andmine
 • Üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õppeaastaks
 • Klassi määramine välismaalt tulnud õpilasele
 • Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine. Kooli põhikirja läbiarutamine ja arvamuse andmine.
Õppenõukogu nr 3; 05.06.2019
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks kooli juhtkonnale
Õppenõukogu nr 2; 15.03.2019
 • Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide arutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks
Õppenõukogu nr 1; 20.11.2018
 • Loova tuleviku kooli tunnistuse vormi kinnitamine
 • Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta
 • Muudatused õppekava üldosa hindamiskorralduses

2017/2018 õa

Õppenõukogu: 31.08.2018
 • Kooli nõukogusse õpetajate – kandidaatide ülesseadmine
 • Üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu: 21.06.2018
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja ettepanekud juhtkonnale
Õppenõukogu: 30.05.2018
 • Järgmisesse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamine
 • Õpilase käitumine
 • Hindamine
Õppenõukogu: 04.04.2018
 • Uue sekretäri valimine
 • Õpilase suunamine koduõppele lapsevanema soovil
Õppenõukogu: 28.03.2018
 • Arengukava arutelu
 • Õppekava arutleu
 • Kooli põhikirja arutelu
Õppenõukogu: 05.12.2017

Õpilase määramine iseseisvale õppele

Õppenõukogu: 28.11.2017
 • Kodukorra muudatuste arutelu
 • Hindamisjuhendi tutvustamine
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine
 • Arengukava arutelu ja arvamuse andmine
 • Õppekava arutelu ja arvamuse andmine
 • Kooli põhikirja arutelu ja arvamuse andmine
 • Õpilaste käitumine ja mõjutusmeetmete rakendamine
Õppenõukogu: 27.9.2017
 • Õppenõukogu protokollija valimine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
 • Esindajate valimine kooli nõukogusse
 • Kodukorra arutelu
 • Arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra arutelu
 • Õpilaste käitumine
 • Tugiteenused ja individuaalsed õppekavad