‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Kuidas on meil läinud – tagasivaade 3 tegutsemisaastale!

Tänase blogipostituse eesmärk on rääkida inimkeeles ümber meie sisehindamise analüüs, mis on hetkel koostamisel. Teadmiseks nendele, kes ei tea, mis on sisehindamine koolis, siis see on nagu kvaliteedikontroll, mis aitab analüüsida tehtut ja vajadusel ümber sõnastada tegevused. Ikka sellepärast, et arengukavas seatud eesmärgid soovitud ajaks saavutada ja ellu viia.

Et anda ülevaade Loova tuleviku kooli tegemistest 3 aasta jooksul peame alustama, nagu Agu Sihkva ütles, päris algusest.

Kooli loomine

Otsus luua erakool nimega Loova tuleviku kool tuli Kristi Laanemäel, kes sel ajal töötades lektorina Tallinna Ülikoolis oli lugenud palju erinevatest võimalustest, kuidas kooli tööd korraldada nii, et oleks

 • huvitav (kasutame asustamismeetodit)
 • õppeained oleksid õpetatud tervikuna lähtudes teemast mitte niivõrd õppeainetest
 • õpilasele antud tagasiside kirjeldab, mida õpilane oskab ja mida peaks veel õppima
 • koolis õpitu saab ülekorratud ja läbi tehtud õppekäikudel
 • klassid on väikesed, et oleks võimalik individuaalne märkamine ja tagasiside
 • teadlikult oleksid suunatud suhted ja suhtlemine grupis
 • teadlikult oleksid kujundatud meie poolt väljatöötatud tulvikuoskused – loovus, ettevõtlikkus, vastutusvõime ja iseseisvus
 • kaasatud oleksid vanemad, kogukond

Tulemus – tänaseks saab öelda, et kool on loodud ning eelpool mainitud põhimõtted ka rakendatud.

Kooli kasv

Kooli tuntus on aastate jooksul tõusnud ning koolipere on kasvanud alates esimestest päevadest mitmekordselt, sh õpilaste arv 6 kordselt, õpetajate arv 5 kordselt. Oleme uhked selle üle! Sellel aastal saame pakkuda nii logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi kui ka sotsiaalpedagoogi tuge neile lastele, kes seda vajavad.

Tulemus – saame öelda, et kool on ootuspäraselt kasvanud.

Kuidas tead, et teed asju õigesti ja hästi?

Vastuseks on, küsi inimestelt, kes on sinu ümber.

Oleme kogukonna kool. Ning meile on äärmiselt tähtis, et kõik meie kogukonnas tunneksid end hästi, nii õpilased, õpetajad kui ka vanemad. Meie vanemad tahavad küsida ja arutada, kuidas veelgi paremini õpilasi toetada. Eelmise aasta küsitluses vastas väitele “Loova tuleviku kooli tegevus vastab minu ootustele” 85% 27 vastajast.


2018-19 9 vastajat2019-20 27 vastajat
keskmine rahulolu kooli tegevusega94%85%
Rahulolu kooli tegevustega

82% vanematest leidis, et õpilasel on säilinud koolirõõm. Paljud vanemad on meie kooli valinudki just sellepärast, et vähendada lapse koolistressi ja toetada tema soovi koolis õppida.

Samuti vastas üle 80 % õpilastest, et neile meeldib meie koolis õppida. Ei ole vist palju koole, kus vastus oleks nii üksmeelne ja positiivne.

Meie õpetajatele meeldib meie koolis töötada, sest me toetame üksteist ja läbisaamine on hea. Kool on hästi juhitud. Et õpetajad veelgi paremini hakkama saaksid pakume erinevid koolitusi ning regulaarseid metoodilisi nõustamisi. Kõik ikka sellepärast, et meie õppekava saaks parimal viisil elluviidud ja õpilased tulevikuks hästi ettevalmistatud.

Töötajate rahulolu

Meie kvaliteeti on kinnitanud ka haridus- ja teadusministeerium, kes on meile andnud tähtaajatu tegevusloa I kooliastmes (1.-3. klass) , tähtaajalise koolitusloa II kooliastmes (4.-6. klass). Selle kevade eesmärk on taotleda II kooliastme tähtajatu tegevusluba ja III kooliastme tähtaajaline luba (7.-9. klass). Nimelt saabki alustav kool kõigepealt taotleda tähtajalise loa 3 aastaks ning siis peale ministeerimi välishindamist juba tähtaajatu loa.

Tulemus – arengukava tegevuskavas seatud rahulolu kokkuvõttev eesmärk on 75%, me saame väita , et meil on hetkel keskmine üle 80%.

Koostöö kogukonnas ja partneritega

Usalduslik koostöösuhe kooli ja kodu vahel on heade suhete vundamendiks nii kooli ja kodu vahel kui ka laste vahel klassis.

 Kuidas kaasame vanemaid

 1. Vanemad käivad koolis rääkimas oma elukutsest, hobist või minnakse hoopis vanema töökohta, nt taimetoidukohvik “Toormoor”, trükikoda “Minu Print”, surfikool “FanSurf” jt
 2. Vanemad osalevad suurprojektide ettevalmistustöös ja läbiviimisel, nt Tallinna Jõululaat, õpilaskonverents
 3. Oleme korraldanud koolitusi vanematele pedagoogilise teadlikkuse tõstmiseks, nt “Noored internetis” (koolitaja Diana Poudel), Lapse loovuse toetamine kodus (koolitaja Kristi Laanemäe).
Asustaqmismeetodi looja Herdís Egilsdóttir

Koostöö partneritega

Iga aastaga on olulisemaks muutunud koostöö partneritega.

I Kool on kontaktis asustamismeetodi looja Herdís Egilsdóttir-i ja tema perega Islandil.

II Meie õpetajate arengut on toetanuf koolitusfirmad – Aeternum Koolitus & Konsultatsioonid, OÜ Kasvuruum, MTÜ Loovalt tulevikku.

III kehalise kasvatuse tunde oleme läbi viinud koostöös Kopli spordihoonega, Karjamaa Põhikooliga, Triatloni klubiga. Tööõpetuse tunde planeerinud Kopli Ametikoolis, Mihkli Gildis.

IV oleme Tallinna Ülikooli partneriks ja võtame vastu üliõpilasi, kes soovivad lähemalt tutvuda meie õppetamismetoodikaga ja didaktikaga.

V Teeme koostööd Põhja – Tallinna linnaosavalitsusega rentides nende ruume.

VI Meie jaoks on oluline ka koostöö erinevate edumeelsete koolidega ja õpetajatega üle Eesti. Koostöös töötame välja lõimitud õppekava, aga ka õpime üksteise väärtuslikest kogemustest.

Tulemus – koostööd reguleerivad kokkulepped.

Kooli eelarve

Kooli eelarve on kasvanud selle 3 aastaga üle 3 korra. Kuid siiski peame veel säilitama madalat profiili, et tulud ja kulud hoida enam vähem tasakaalus. Nagu teada on suureks privileegiks meie õpilastele väikesed klassikollektiivid, sagedased õppekäigud, lõimitult õpetatud õppeained. See kõik vajab eraldi ressursse.

Samas ei loobu me pakkumast meie õpilastele soodsat arengukeskkonda, et tulevikus hästi hakkama saada, sh olla loov, ettevõtlik , vastutusvõimeline ja iseseisev.

Tulemus – kooli eelarve on kontrolli all.