‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Infopäeva kokkuvõte – siin see on!

Meie eelmise nädala e- infopäeva vastu oli suur huvi. Saame ikka veel küsimusi, kas on võimalik esitatud infoga tutvuda. Siin siis esinejate kokkuvõtted.

Kristi Laanemäe – kooli asutaja, kooli pidaja esindaja

Loova tuleviku kooli loomiseks sain ajendi töötades Tallinna Ülikoolis tulevaste kunstiõpetajatega. Praktika aine raames sai palju külastatud erinevaid koole ja loetud üliõpilaste praktikaaruandeid. Hakkas silma, et see, mida ülikoolis kaasaegse hariduse kohta õpetatakse ja see, mis tegelikult paljudes koolides toimub, erinevad nagu siga ja kägu. Ka mu enda poeg hakkas parajasti kooli minema ja juskui polnudki sobivat kooli vanema jaoks, kes on uuemate haridussuundadega hästi kursis.

Kuuldes Põhjamaade Loovusfoorumil Herdis Eglisdottirit (Island) rääkimas Asustamise meetodist, sai plaan paika: on vaja uut head kooli, kus lastel oleks huvitav õppida ka elus päriselt vaja minevaid asju ja õpetajad teaksid, kuidas parimal viisil õpetada.

Kool alustas 2017. aastal 9 õpilase ja ühe klassiga. Praeguseks on koolis 56 õpilast ja 6. klassi. Kolme aasta pärast lõpetab meie esimene lend 9. klassi.

Selleks, et kool oleks hea, on vaja mõelda väga paljudele erinevatele aspektidele. Õppetöö sisu ja korraldus, inimesed ja suhted, arendus ja juhtimine, analüüs ja koostöö – kõik on oluline. Kuid kõige aluseks on väärtused, põhimõtted ja eesmärgid. Need on kooli vundamendiks, mis peab olema kindel.


Loova tuleviku kool seisab väärtuste ja põhiprintsiipide vundamendil. Kandvad sambad, ehk kooli eripära on TULEVIKUSOKUSED JA ÕNNELIKU INIMESE OSKUSED

Kooli maailmavaateliseks aluseks on Tasakaalumudel. Tasakaalumudel räägib sellest, et inimene võiks ideaalis olla tasakaalus iseenda sees (keha, emotsioonid, mõistus ja väärtused), teiste inimestega (suhted), oma ja teiste kultuuridega, looduskeskkonnaga, tehiskeskkonnaga (kõik, mille inimene on loonud) ja virtuaalkeskkonnaga.

Tasakaalumudel

Selgitan nüüd, millised on Loova tuleviku kooli põhiprintsiibid.

Tulevikuoskuste printsiip

Tulevikuoskusteks nimetame nelja oskust, millega peaks hakkama saama ükskõik millises tulevikus. Nendeks on: LOOVUS, ETTEVÕTLIKKUS, ISESEISVUS JA VASTUTUSVÕIME. Kõiki neid arendame õppetöö käigus läbi valitud teemade, õppetegevuste ja õppeülesannete. Vähem tähtis pole ka eeskuju.
Õnneliku isiksuse printsiip

Õnneliku inimese oskusi arendame põhiliselt koolirõõmu ringides hommikuti aga võimalusel ja vajadusel ka koolipäeva jooksul. Selleks et õnneliku inimese oskused kasvaks, on vajalik arendada:

 • emotsionaalset kirjaoskust ja tundetarkust
 • enesekontrolli ja kohalolu (tähelepanelik keskendumisvõime või mindfullness)
 • suhtlemisoskusi
 • probleemilahendusoskusi

Koolis peab olema häid suhteid toetav koolikultuur ja ka koolirõõmu hoidmine peab olema fookuses. Kui tekib suhete tasandil probleem, on eesmärgiks see kaotajateta probleemilahenduse meetodil koolis ära lahendada.

Individuaalse lähenemise printsiip
Et iga laps saaks õpetajalt vajalikul hulgal tähelepanu ning personaalset juhendamist, õpib Loova tuleviku koolis ühe õpetaja kohta maksimaalselt 15 õpilast. Õpilaste vajadusi ja huvisid märgatakse õpetaja poolt. Väga oluline on siinkohal kodu ja kooli koostöö. Vajadusel diferentseeritakse õppetööd (antakse õpilastele erinevaid, sobivad ülesanded). Meil töötavad ka kõik tugispetsialistid, kui selleks vajadus peaks tekkima (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog).

Vägivallatuse printsiip
Selle printsiibi järgimiseks on kasutusele võetud järgmised abinõud:

 • kodukord, mis toetab füüsilise ja vaimse vägivallata koolielu
 • kaotajateta probleemilahenduse meetodi kasutamine
 • probleemide lahendamine koolis
 • õpetaja on autoriteet (mitte autoritaar).

Täieliku lõimingu printsiip

Selle printsiibi kohaselt üritame õppeaineid lõimida nii palju kui võimalik. Samuti on oluline õppetöö seostamine päris eluga.
I kooliastmes rakendatakse Asustamise meetodit ja II kooliastmes teemapõhist lõimingut. Lõimingu kohta saad täpsemalt lugeda siit (https://tulevikukool.edu.ee/koolist/asustamise-meetod/) ja siit (https://tulevikukool.edu.ee/loimingu-abil-opib-laps-maailma-paremini-moistma/)

Kooli avatuse printsiip
Osa õppetööst toimub väljaspool kooli: õues, looduses, muuseumis, laboris, ettevõtetes.

Teeme koostööd erinevate firmadega, lapsevanematega ja ülikoolidega. Meie kooli ei astu vaid lapsed, vaid kogu pere. Meil on palju toredaid ühistegemisi (kui koroonareeglid parajasti lubavad).

1. september 2020 perepäev Pikakari rannas

Haridusinnovatsiooni printsiip

Selle printsiibi järgimisega oleme võtnud kohustuseks kasutada õppetöös võimalikult palju TÕHUSA (st see, mis päriselt ja pikaajaliselt töötab) õppetöö elemente: lõiming, võimekususkumuste arendamine, kujundav hindamine, psühholoogiliste baasvajadustega arvestamine, ennastjuhtivuse arendamine, aktiivõpe, päriselulised ülesanded, õpioskuste arendamine jne. Meie õpetajaid koolitatakse ja nõustatakse pidemalt. Juba loome oma uusi meetodeid aga tulevikus tahame olla teenäitajad ja juhendajad ka teiste koolide jaoks.
Minu sõnum vanematele, kes valivad oma lapsele kooli, on: „Loova tuleviku koolis toimetavad loovad, vastutustundlikud professionaalid, kes teevad alati oma parima. Meie juures on õpilastel hea oma võimete kohaselt, tõhusalt ja rõõmsalt õppida.“

Kätlin Kallas – õpetaja

Kindlasti pean Loova tuleviku kooli väärtuseks oskust ja tahet lõimida õppeaineid, sh esimestel aastal üldõpetust. Oluline on ka fakt, et meil on tunnid pikemad kui muidu (60 minutit, esimene 90 minutit). See toetab teemasse süvitsi minekut ja muudavad tundide planeerimise ja läbiviimise paindlikumaks.

Pean oluliseks kooli põhimõtet igapäevaselt tegeleda õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisega. Selleks on igahommikused hommikurõõmuringid, kus tõlgendatakse sündmusi ja antakse neile tähendus, tegeletakse tänulikkusega, andestamise/mõistmisega, minevikul minna laskmine, oma võimete rakendamine, lõdvestumine, ja saadakse “tööriistad” eluks, kuidas oma emotsioonidega toime tulla.

Emotsioonikaardid

Kersti Vana – koolijuht

2021-2022 õppeaastal on meie koolis klassid 1-7. Planeeritud õpilaste arv on 75-90 õpilast. Illustreerimaks meie kooli toon näite koolipäevast.

Päeva algab kell 9.30 hommikurõõmuringiga, tund on 90 minutit, tunni keskel liikumispaus. Päeva esimeses pooles on kaks pooletunnist vahetundi, üks neist söögivahetund ja teine õuevahetund. Kõik õpilased käivad õuvahetunnis. Tihtilugu saavad õpetaja ja õpilane sel ajal arutada ka ilmaasju. Järgnevad tunnid on üldjuhul 60 minuti pikkused. 1.-2. klassil lõpevad tunnid kella 14.00 paiku, vanematel 15.15. Mõni päev võib olla ka pikem, eriti kui minnakse õppekäigule.

Peale tunde algavad ringitunnid. Tunniplaaniga saad tutvuda kooli kodulehel tulevikukool.edu.ee/oppeinfo/koolikorraldus

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad meie partnerite juures. Talvel püüame sportida õues. Spordisaali üürime Karjamaa põhikoolis, mis on 5-6 minuti kaugusel meie asukohast, ujumise tunnid viime läbi Sõle ujulas. Vanemate klasside tööõpetuse tundide läbiviimiseks oleme sõlminud koostööleppe Kopli Ametikooliga. Oleme tunde läbi viinud ka Mihkli Gildis, mis asub vanalinnas.

Meie õpilased saavad lõunat 1. korruse kohvikus, kus pakutakse lõunaks soovijatele ka taimetoitu.

Klassidel on üldjuhul koduklassid. Lisaks on veel kunstiklass, muusikaklass ja arvutiklass. Tutvu meie kooli videoga

Täpsemalt meie tegemiste kohta saate lugeda veel eelnevates blogipostitustes – tulevikukool.edu.ee/loova-kooli-blogi/

Sisseastumisest

I klassi astujatele viiakse läbi sisseastumistegevused peale esimest infopäeva alates 8. veebruarist

Savivoolimine aitab sisseastumistegevustel tulevasel õpilasel endast rääkida
 1. Sisseastumistegevustele registreerimine toimub läbi kooli kodulehe. Vanem täidab kooli eel-registreerimisvormi tulevikukool.edu.ee/vastuvott-2 
 2. Eel-registreerimise alusel pakutakse vanemale ja lapsele sisseastumistegevusteks aeg
 3. Sisseastumistegevused (koolijuht vestleb vanemaga, laps teeb õpetajaga savivoolimist)  viiakse läbi veebruar-märts. Hiljemalt 19. aprilliks avaldame 1. klassi õpilaste nimekirja

2.-7. klassi õpilastega vestlused toimuvad aprill-mai-juuni 2021. Võetakse vastu vabadele kohtadele. 

Küsimused- vastused

Küsiti võõrkeelte kohta

A-võõrkeeleks on inglise keel. Õpilased alustavad selle õppimist 1. klassis. B-võõrkeele valivad õpilased ise, 4. klassi lõpus toimub hääletus ning selle järgi korraldab kool 5. klassis B-võõrkeele õpetamise.

Praegu õpib 6. klass vene keelt ja 5. klass hispaania keelt. Ootame huviga, mis keele valib praegune 4. klass

Küsiti edasiste õppimisvõimaluste kohta pärast põhikooli lõpetamist

Meie õpilased saavad hea hariduse, et hakkama saada erinevates gümnaasiumides või kustekoolides. 3-aasta jooksul leiame koostööpartneri riigigümnaasiumide hulgas, mis kannab meile olulisi väärtusi, kelle juures meie põhikooli lõpetajad saavad soovi korral edasi õppida.

Kohtumiseni Loova tuleviku koolis!