Vastuvõtu tingimused ja sisseastumise kord

Kooli vastuvõtu tingimused

 • Kooli võetakse vastu lapsed, kes on kooliküpsed ning võimelised õppetööks ja koostöiseks suhtluseks keskmise suurusega kollektiivis.
 • Eeldame vastuvõtul üldist kooskõla kooli ja pere väärtuste vahel.
 • Eelisjärjekorras võetakse kooli vastu juba Loova tuleviku koolis käivate laste õed ja vennad, kooli töötajate lapsed ja vilistlaste ning suurtoetajate lapsed.

Kooli sisseastumise kord

 • Huvi koolikoha vastu saab pere näidata üles igal ajal, eel-registreerides end kooli kodulehel. Kooli kodulehel registreerujatele saadetakse esmajärjekorras info infopäevade, eelkooli, huvihariduse ja vastuvõtu alguse kohta.
 • I klassi vastuvõtt kestab 15. detsembrist kuni 15. veebruarini.
 • Kui avalduste arv ületab koolikohtade arvu, toimub õppekohtade loosimine. Loosimise korraldab kooli direktor ja seda vaatleb ja õiguspärasuse tagab kooli pidaja esindaja.
 • Vastuvõtuprotsessi osa on vestlus perega ja õpetaja kohtumine lapsega.
 • Direktor teeb pärast vestlust otsuse lapse vastuvõtmise kohta kooli, või vajadusel küsib lisateavet või dokumente.
 • Kui pärast vestlust selgub, et Loova tuleviku kool ei ole mingil põhjusel perele parim hariduspartner, loositakse välja jäänud kandidaatide hulgast uus kandidaat.
 • Kui I klass(id) pole vastuvõtu lõppedes või vestlusvoorude järel täitunud, kuulutatakse välja lisavastuvõtt, mis kestab senikaua, kui klass(id) on komplekteeritud.
 • Lisavastuvõtu avaldusi menetletakse ja õpilasi võetakse vastu avalduste laekumise järjekorras.
 • Vastuvõttu II-IV klassidesse välja ei kuulutata. Õppeaasta lõppedes, vabade õpilaskohtade olemasolul, võetakse uusi õpilasi vastu vestluse läbimise järjekorras.
 • Pärast direktori otsust sõlmitakse perega õppeleping ja koostöölepe ning võetakse vastu dokumendid (vt allpool).
 • Pärast õppemaksu ettemaksu tasumist arvatakse laps kooli õpilaste nimekirja.

Õpilase vastuvõtuks I klassi esitab lapsevanem

 •  Avaldus-ankeedi. Saab täita: http://tulevikukool.edu.ee/ankeet/
 • lapse isikuttõendava dokumendi koopia
 • koolivalmiduse kaart
 • väljavõte lapse tervisekaardist selle olemasolul
 • Rajaleidja või muude spetsialistide hinnangud, iseloomustused või nõuanded, kui on;

Õpilase vastuvõtuks I-IV klassi esitab lapsevanem

 • Avaldus-ankeedi. Saab täita: http://tulevikukool.edu.ee/ankeet/
 • klassitunnistuse koopia
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • lapse isikuttõendava dokumendi koopia
 • erivajadusega või koolis tugiteenuseid saanud (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog) õpilaste puhul esitada individuaalse arengu või jälgimise kaart koolist (võib olla koolides erineva nimetusega). Kui kool pole seda avanud, siis iseloomustus koolis lapsega tegelenud spetsialistidelt ja klassijuhatajalt.
 • kui on Rajaleidja või muude spetsialistide hinnangud, iseloomustused või nõuanded, siis palun esitada ka need.