Projektid

INNOVE projekt: “Loova tuleviku kooli süda” 

Projekti kestvus: 01.09.2018 – 01.09.2019, projekti toetuse summa 4700 €.

Projekti eesmärgiks on koolitada kooli meeskond ühtselt mõistma ja rakendama asustamismeetodit, mis võimaldab lastel endal oma õppimist juhtida, tegutseda vastavalt oma võimetele ja annetele ning võtta vastavalt valmisolekule ka vastutust. Antud metoodika tagab õpilase kaasamise õppeprotsessi, õpilase initsiatiivi rakendumise ja tema motivatsiooni õppimiseks.

Tulemuseks on, et kogu pedagoogiline kaader, sh kooli direktor rakendab õpitut ning seeläbi võimestab kooli oragnisatsioonikultuuri, mis lähtub iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast õpioskusi, loovust ja ettevõtlikust arendavat õpikäsitlusest.

Õpetajad teevad igakülgset koostööd, sh valmistavad ette asustamisõppega seotud õppematerjale. Kujundavad koos õpikeskkonda. Töötavad välja õppimist ja arengut toetava reflektsiooni kriteeriumid. Õpetajad suudavad tagasisidestada üksteise tööd ning olla mentoriteks uutele liituvatele õpetajatele.

 

 

KÜSK projekt: “Maailmamuutjate kool saab jalad alla”

Projekti kestvus: 01.09.2017 – 31.10.2018 

Projekti käigus keskenduti rahastamissuutlikkuse tõstmisele, turundusele ja kommunikatsioonile  ning personali pädevuse tõstmisele. Kooli 3 aasta arengu põhisuundadest toetavad valitud meetmed kõiki: kooli kasvu, personali pädevuse tõusu, kvaliteetset õppetööd, koostöö arengut ja kooli maine tõusu.
Projekti eesmärgi täitmiseks teostati muuhulgas järgmisi tegevusi: projektijuhtimine; personali koolitamine ja konsulteerimine projektijuhtimise, turunduse ja kommunikatsiooni ning rahastuse vallas; logo, graafilise identiteedi ja kodulehekülje loomine; mitmesuguste turundustegevuste planeerimine ja läbi viimine; rahastuse hankimine; koostööprotsessida ja koostööplaani koostamine.