Õppenõukogu

ÕN nr 1; 20.11.2018

Päevakord:

1) Loova tuleviku kooli tunnistuse kinnitamine

2) Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta

3) Muudatused õppekava üldosa hindamiskorralduses

Järgmised ÕN

15. märts nr 2

Päevakord:

  1. kokkuvõtte poolaasta ja 2 trimestri tegevustest

5. juuni nr 3

  1. kokkuvõte õppeaasta tegevustest
  2. õppekava uuenduste kinnitamine

22. august nr 4

  1. ettevalmistused uueks õppeaastaks
  2. arengukava muudatuste kinnitamine